Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Waar christelijk-gereformeerd voor staat

Wij horen als plaatselijke gemeente bij een kerkenverband. Dit verband heet Christelijke Gereformeerde Kerken. 183 gemeenten zijn in Nederland aangesloten bij dit verband. Voor meer over ons kerkverband kan je lezen op de website www.cgk.nl

De naam ‘Christelijke Gereformeerde Kerken’ zegt dat we christelijk en gereformeerd zijn. 

Christelijk zegt dat wij leerlingen en volgelingen van de Heere Jezus Christus willen zijn. Hij is Gods zoon. Maar ook is Jezus naar de aarde gekomen en helemaal mens geworden om iedereen die in Hem gelooft te redden. Jezus leert ons dat Zelf: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Johannes 3 vers 16)

Wij zijn gereformeerd omdat we binnen het christendom behoren bij de gereformeerde traditie. Die traditie ontstond in de zestiende eeuw, toen mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn zich ‘reformeerden’ van de kerk van Rome. Veel nadruk leggen de gereformeerden op Gods woord, de Bijbel, als hun enig fundament en richtsnoer (Sola scriptura).

De Bijbel leert veel. In de gereformeerde traditie wordt het belangrijkste van al deze lessen als volgt samengevat:
Alle eer is aan God alleen en niet aan mensen (Soli Deo Gloria).
Redding uit zonde en dood kan geen mens verdienen of zelf regelen. Het wordt helemaal gratis en onverdiend geschonken (Sola gratia).
Door enkel te geloven in Jezus is God je genadig en wil Hij geven wat je nodig hebt (Sola fide).
De Heere Jezus Christus is je enige weg tot redding en behoud (Solo Christo).

Verder zijn de hoofdpunten uit de Bijbel samengevat in drie belijdenisgeschriften. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze boekjes zijn geschreven in de zestiende en zeventiende eeuw.

Ook erkennen de Christelijke Gereformeerde Kerken de veel oudere belijdenisgeschriften, die alle christelijke kerken wereldwijd erkennen. De bekendste daarvan is de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Wat belangrijk is om apart te benoemen, is dat we als gereformeerden geloven dat ook kinderen van de gelovigen de Heilige Doop behoren te ontvangen als teken en zegel van wat de Heere God in Jezus heeft gedaan. De Doop is om je geloof hierin sterker te maken. We lezen dit allemaal in de Bijbel.
We lezen in de Bijbel dat God het geloof geeft. Hij kan al met Zijn heilige Geest met jou bezig zijn als van klein kind af. God sluit met ouders en hun kinderen Zijn verbond. Hij wil en doet dat! De kinderdoop leert ons dat.
Nog niet gedoopte volwassenen worden in onze kerken op belijdenis van hun geloof gedoopt.