Welkom in "De Ark"

Iedereen is van harte welkom!

Geloven

In Wie wij geloven..

Wij geloven in de Heere God, Die hemel, aarde en heel het universum geschapen heeft. Hij schiep ook de mens. Maar de mens koos voor opstand, verleid door Gods tegenstander en raakte van God vervreemd. We noemen dit zonde. Ook nu nog hebben alle mensen de neiging zonder God te leven. Wat doe je jezelf dan te kort! Je mist een eeuwig leven met je Schepper!

 

Maar de Heere God hield en houdt onmetelijk veel van Zijn mensenschepsels en ook van jou. En Hij gaf Zijn zoon, de Heere Jezus, als offer voor ook jouw zonde, uit genade alleen. Jezus stierf ongeveer dertig jaar na het jaar nul aan het Kruis op Golgotha in Jeruzalem voor ook jouw zonde en overwon de zonde, en alle gevolgen van de zonde tot aan de dood toe.

 

Als je in Jezus en Zijn reddingswerk gelooft, ben je gered en mag je als kind van God eindeloos gaaf met Hem leven. Dat nieuwe leven wordt hier en nu al merkbaar, omdat Gods geest, de heilige Geest, je hart wil vullen en je leven wil leiden. Je leven krijgt volmaakte glans in het eeuwige leven na de dood of wanneer de Heere Jezus op de jongste dag op de wolken terugkomt uit de hemel naar de aarde.

 

Waar christelijk-gereformeerd voor staat..

Wij horen als plaatselijke gemeente bij een kerkenverband. Dit verband heet Christelijke Gereformeerde Kerken. 183 gemeenten zijn in Nederland aangesloten bij dit verband. Voor meer over ons kerkverband kan je lezen op de website cgk.nl

 

De naam ‘Christelijke Gereformeerde Kerken’ zegt dat we christelijk en gereformeerd zijn.

 

Christelijk zegt dat wij leerlingen en volgelingen van de Heere Jezus Christus willen zijn. Hij is Gods zoon. Maar ook is Jezus naar de aarde gekomen en helemaal mens geworden om iedereen die in Hem gelooft te redden. Jezus leert ons dat Zelf: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Jh 3, 16)

 

Wij zijn gereformeerd omdat we binnen het christendom behoren bij de gereformeerde traditie. Die traditie ontstond in de zestiende eeuw, toen mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn zich ‘reformeerden’ van de kerk van Rome. Veel nadruk leggen de gereformeerden op Gods woord, de Bijbel, als hun enig fundament en richtsnoer (Sola scriptura).

 

De Bijbel leert veel. In de gereformeerde traditie wordt het belangrijkste van al deze lessen als volgt samengevat…

Alle eer is aan God alleen en niet aan mensen (Soli Deo Gloria).

Redding uit zonde en dood kan geen mens verdienen of zelf regelen. Het wordt helemaal gratis en onverdiend geschonken (Sola gratia).

Door enkel te geloven in Jezus is God je genadig en wil Hij geven wat je nodig hebt (Sola fide).

De Heere Jezus Christus is je enige weg tot redding en behoud (Solo Christo).

 

Verder zijn de hoofdpunten uit de Bijbel samengevat in drie belijdenisgeschriften. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze boekjes zijn geschreven in de zestiende en zeventiende eeuw.

 

Ook erkennen de Christelijke Gereformeerde Kerken de veel oudere belijdenisgeschriften, die alle christelijke kerken wereldwijd erkennen. De bekendste daarvan is de Apostolische Geloofsbelijdenis.

 

Wat belangrijk is om apart te benoemen, is dat we als gereformeerden geloven dat ook kinderen van de gelovigen de Heilige Doop behoren te ontvangen als teken van wat de Heere God in Jezus heeft gedaan. De Doop is om je geloof hierin sterker te maken. We lezen dit allemaal in de Bijbel.

We lezen in de Bijbel dat God het geloof geeft. Hij kan al met Zijn heilige Geest met jou bezig zijn als van klein kind af. God sluit met ouders en hun kinderen Zijn verbond. Hij wil en doet dat! De kinderdoop leert ons dat.

Nog niet gedoopte volwassenen worden in onze kerken op belijdenis van hun geloof gedoopt.

 

Wat wij vieren..

Als christenen hebben wij heel veel te vieren. In het bijzonder doen we dat op dagen waarop wij Gods geschiedenis van redding voor de mens gedenken.

 

Met Kerstfeest vieren we Jezus’ geboorte uit de maagd Maria. Zij was verloofd met Jozef. Maar Jozef was niet Jezus’ vader. God is Zelf de Vader. We lezen in de Bijbel dat de engel Gabriël Maria vertelde dat de Heilige Geest over haar zou komen en de kracht van de Allerhoogste haar zou overschaduwen. Jezus zou Gods Zoon zijn. En zo is het gebeurd en werd Jezus geboren in een eenvoudige stal te Bethlehem.

 

Jezus kwam naar onze wereld om voor onze zonde te sterven. De Heere God wilde de mensen redden en offerde daarvoor Zijn eigen Zoon op. Tijdens Zijn leven liet de Heere Jezus zien met wonderen en tekenen dat Hij Gods Zoon was en leerde Hij ook over Zijn doorbrekend Koninkrijk zonder zonde en gebrek, dat definitief zal doorbreken als Jezus wederkomt.

 

Met Goede Vrijdag vieren wij dat Jezus stierf aan het Kruis op Golgotha. Vreemd om die dag ‘goed’ te noemen, denk je misschien. Maar wij geloven dat Jezus is gestorven om te redden uit onze zonde. Daarvoor is Hij door God, de Vader naar de wereld gestuurd.

Zonde is leven zonde ( r ) God, niet doen wat Hij wil dat we doen, wel doen wat Hij niet wil dat we doen. Het heeft alles te maken met geen echte liefde hebben voor Hem en je naaste.

 

Jezus redt ons met Zijn dood uit de zonde, en wil de relatie tussen jou en God herstellen als tussen Vader en kind. Hij bracht deze verzoening tot stand aan het Kruis op Golgotha, droeg daar de straf op onze zonde, en betaalde onze zondeschuld. Wij hebben dat niet verdiend, maar we mogen vergeving van zonde en een nieuw en eeuwig leven ontvangen. Dat is nogmaals onverdiend en helemaal gratis. We noemen dat genade!

 

Met Pasen stond Jezus op uit de dood. Op de derde dag na Zijn kruisiging heeft Hij alle zonde, de gevolgen van de zonde, alle ellende, ziekte en dood overwonnen! Wat een groot wonder! We mogen er zeker van zijn dat Jezus sterker is dan onze zonde, ziekte, nood en dood. Eens maakt Hij voor iedereen, die in Hem gelooft, alles definitief voor altijd nieuw!

 

Met Hemelvaart ging de Heere Jezus terug naar de hemel op een wolk, terwijl Hij Zijn armen uitstrekte om Zijn discipelen te zegenen. Nu zit Hij naast God, de Vader op de Troon waar Jezus non-stop voor ons pleit, bidt en ook alles regeert.

 

Met Pinksteren vieren wij de komst en de uitstorting van de Heilige Geest. Met God, de Vader en God, de Zoon zijn wij direct verbonden door de Heilige Geest. Hij geeft ons alles van de Vader en de Zoon. In al Hun schatten laat de Heilige Geest ons delen. Zo mag je door de Heilige Geest geloof ontvangen, leiding in jouw leven, maar ook troost en zekerheid dat God het laatste woord heeft in jouw leven en onmetelijk veel van je houdt. Het werk van de Heilige Geest is een groot wonder en heel belangrijk voor je persoonlijk en voor jou samen met andere gelovigen, ook in Zijn gemeente.

 

Waarom we Dopen en Geloofsbelijdenis doen..

De Heilige Doop is een teken dat de Heere God voor ons wil zorgen, met ons en onze kinderen een genadeverbond wil sluiten. Hij wil door Zijn Heilige Geest ons en onze kinderen nabij zijn.

 

Gedoopt worden in de naam, de kracht van God, de Vader betekent dat je Zijn kind mag zijn en daarom mag delen in de erfenis. Dat laatste is het eeuwige leven.

 

Gedoopt worden in de naam van God, de Zoon betekent dat Jezus al je zonden afwast en je vrij mag zijn van zondeschuld.

 

Gedoopt worden in de naam van God, de Heilige Geest betekent dat de Heilige Geest in jouw hart wil wonen. Hij helpt jou ook om te geloven en elke keer opnieuw te leven met God.

 

De Doop is geen automatische garantie dat het met jou voor altijd goed komt. God is wel een Verbond met jou aangegaan, maar Hij verlangt ook naar een antwoord van jou. Hij wil graag van jou horen of jij jouw leven aan Hem wilt geven omdat je van Hem houdt. Dat mag je doen nadat je catechisatie hebt gevolgd en veel van Hem en Zijn Bijbel geleerd hebt. In het midden van de gemeente en voor God mag dat gebeuren. We noemen dat openbaar belijdenis van het geloof doen. Dat is voor de gemeente altijd groot feest!

 

Als je als volwassene tot geloof komt en je bent nog niet gedoopt als klein kind, dan doe je eerst Geloofsbelijdenis en mag je daarna gedoopt worden.

Waarom we Heilig Avondmaal vieren..

Een aantal keren per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. Alle leden, die belijdenis van het geloof gedaan hebben, krijgen dan de schaal met het gebroken brood aangereikt om een stukje op te eten en de zilveren beker met rode wijn aangereikt om een slokje te drinken.

 

Het gebroken brood en de geschonken wijn doen denken aan wat er met de Heere Jezus aan het Kruis gebeurde. Zijn bloed stroomde, zoals de wijn ingeschonken wordt en Zijn lichaam werd verbroken, zoals het brood gebroken wordt. En dat als straf voor onze zonde. Zo alleen wil God al onze zonde volkomen vergeven. We krijgen van Hem een nieuw leven onder leiding van de Heilige Geest. En we mogen op weg zijn naar een eeuwig leven in het hemels Paleis. Het uitdelen van brood en wijn laat zien dat de Heere Jezus aan ons Zijn genade geeft. We hoeven enkel gelovig onze handen open te houden om dat te ontvangen!

 

Hoe verschillend wij ook zijn, we mogen aan Zijn tafel als verloste zondaren, en aangenomen kinderen van God één zijn in onze Gastheer, onze Verlosser, de Heere Jezus Christus!

 

Waarom ook nog Biddag en Dankdag voor gewas en arbeid

Wij geloven dat wij in alles afhankelijk zijn van onze Heere God. We leven helemaal uit Zijn hand. In het voorjaar op Biddag bidden we de Heere om een goede oogst op het land, en zegen op al ons werk, en om zegen over alles in ons dagelijks bestaan. In het najaar danken we de Heere op Dankdag als Goede gever van zoveel, voor alles wat wij hebben ontvangen.

 

Waarom ook nog met Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag naar de kerk gaan..

Met Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag sluiten we een jaar en beginnen we een nieuwe jaar. Met de factor ‘tijd’ worden we dan extra bepaald. De tijd lijkt voor ons wel voorbij te vliegen in al onze bezigheden en drukte en voorspoed. Terwijl de tijd kan kruipen in onze nood, zorgen, ziekte en tegenspoed. Maar alle tijd is in Gods hand. We mogen pelgrims onderweg zijn naar de eeuwigheid. Daar zal tijd geen rol meer spelen. Daar mogen we samen met de Heere in het nieuwe en eeuwige Jeruzalem wonen. Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag zijn dagen dat we als gelovigen onze eeuwige God bidden en danken voor ons onderweg zijn en voor de tijd, die de Heere ons geeft om tot bekering te komen, in Hem te geloven en Hem en onze naasten hier te dienen.

 

Ons geloof in drie symbolen

Ons geloof kunnen we eigenlijk ook wel samenvatten in drie symbolen.

 

Het Kruis..

Dat is het symbool van het geloof. Omdat de Heere Jezus stierf aan het Kruis, is er redding voor de wereld. Aan het Kruis droeg Hij de zonde en het kwaad weg, kwam er verlossing van onze zondeschuld en verzoening met God, de Vader. Nu is er bij God vergeving en een nieuw begin mogelijk. Dat laatste is een nieuw en eeuwig leven, eindeloos gaaf in de liefde en blijdschap van God.

 

Het anker

Dat is het symbool van de hoop. Jezus is gestorven aan het Kruis, maar daarna opgestaan uit de dood. Nu deelt Hij Zijn redding aan mensen uit, die in Hem geloven en wil Hij hen leiden naar Zijn eeuwig Koninkrijk, waar geen kwaad, dood en verdriet meer is. Daar zie je nu nog maar gedeeltelijk van. Maar onze hoop staat vast in de Opgestane Heere Jezus!

 

 

Het hart

Dat is het symbool van de liefde. Wat wordt Gods liefde ten diepste duidelijk in Jezus’ woorden van Jh 3, 16, ook wel ‘Mussels code’: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Jh 3, 16)

 

Wat we willen uitleven..

Gods onmetelijke liefde en genade, die zo getoond en te ontvangen is in de Heere Jezus Christus, willen we uitdelen naar elkaar in woord en daad door naar elkaar om te zien, en er voor elkaar te zijn, levend van de Heilige Geest en heel dichtbij Gods woord.

 

Gelijktijdig willen we staan in de heilige roeping om Gods liefde en genade in woord en daad te brengen in de wereld. Dat betekent dat we het Evangelie willen brengen bij hen, die het nog niet kennen en ook oog willen hebben voor de nood in de wereld, dichtbij en verder weg.

 

Dat de Heere onze gemeente veel van Zijn Heilige Geest geeft!

CGK Mussel