Website van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Mussel


Predikanten


Overzicht van de predikanten die onze gemeente hebben gediend


Ds W.C. van Slooten
2013-
Ds. W.C. van Slooten

Ds v.d.Bovekamp
2002-2008
Ds. A.v.d. Bovekamp

Ds v.d. Maarl
1993-1997 (2008)
Ds. A.v.d.Maarl

Ds. A Wagenaar
1982-1992
Ds. A Wagenaar

Ds. A.Hilbers
1976-1981
Ds. A.Hilbers

Ds. H Last
1969-1975
Ds. H Last

Ds.R.Slofstra
1965-1968
Ds.R.Slofstra

Dr. T Brienen
1955-1962
Dr. T Brienen

Ds. G Bilkes
1949-1955
Ds. G Bilkes

Ds. P.W. Dam
1931-1948
Ds. P.W. Dam

Ds. Joh. v.d. Vegt
1914-1924
Ds. Joh. v.d. Vegt

Ds.K. Zuidersma
1910-1922
Ds.K. Zuidersma


Naar bovennaar boven


2013- Ds W.C. van Slooten

Dominee Van Slooten

Zaterdag 27 april 2013 is Kandidaat W.C. van Slooten in een feestelijke dienst bevestigd als predikant van onze gemeente.
De bevestigingsdienst werd geleid door ds. C. D. Affourtit uit Amsterdam.
De tekst van voor de preek was Handelingen 4:20
"Wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben"

De handoplegging werd gedaan door:
ds. C.D. Affourtit, ds. A. van de Bovekamp, ds. T. Brienen, ds. W.A. Capellen,
ds. J.G. Kortleven, ds. S.P. Roosendaal en br. T. de Vries.

Aansluitend aan de bevestigingsdienst werd de intrede dienst gehouden.
Ds. Van Slooten had als tekst voor de intrededienst gekozen Handelingen 4:12
"En de behoudenis is in niemand anders,
want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven,
waardoor wij moeten behouden worden."


Na afloop van de intrededienst werd ds van Slooten toegesproken door:
- br. F. Terwel van de CGK in Broek op Langedijk.
- ds. A. van de Bovekamp, onze vorige predikant.
- br. B.Moorlag van de GKV in Mussel.
- ds. H. Prins uit Hardenberg, voormalig predikant van de GKV in Mussel.
- ds. J.G. Kortleven voerde namens de classis het woord.
- br. T.de Vries namens onze gemeente.

Tot slot sprak ds Van Slooten een dankwoord.Ds. W.C. Van Slooten
Geboren 17 september 1966
Predikant in Mussel 27 april 2013

Naar bovennaar boven


2002-2008 Ds. A.v.d. Bovekamp

Drs v.d.Bovekamp

Ds. A.van de Bovekamp is van januari 2002 tot juli 2008 als predikant aan onze gemeente verbonden geweest.
Drs. A. van de Bovekamp is op latere leeftijd theologie gaan studeren op de Theologische Universiteit in Apeldoorn

Voor hij Theologie ging studeren is hij afgestudeerd als chemicus (Drs.)
en heeft tot hij gewerkt bij het RIVM in Bilthoven tot hij predikant werd van onze gemeente

In de jaren dat Drs. van de Bovekamp onze predikant is geweest is er meer toenadering gekomen
tussen onze gemeente en de GKV in Mussel.
Ds. Prins (van de GKV) en Ds. van de Bovekamp konden het goed met elkaar vinden.
Dit heeft ook zijn weerslag gehad in het verloop van de samensprekingen,
met als hoogtepunt de ondertekening van de wederzijdse erkenning.

1 juli 2008 is Drs. van de Bovekamp vertrokken naar de CGK Bethelkerk in Veenendaal

Ds. A. van de Bovekamp
Geboren 21 mei 1966
Predikant in Mussel 17 januari 2002
Predikant te Veenendaal 1 juli 2008


Naar bovennaar boven


1993-1997 (2008) Ds. A.v.d.Maarl

Ds van der Maarl

Van 7 mei 1993 tot 1 november 1997 heeft Ds. v.d. Maarl als "gewoon" predikant in onze gemeente gewerkt.

Voor Ds. van der Maarl theologie is gaan studeren heeft hij aan het conservatorium gestudeerd (orgel).
Tijdens deze studie werd het verlangen om predikant te worden steeds groter.
Na het afronden van de conservatorium opleiding wilde hij graag dichter bij Apeldoorn wonen omdat daar de theologische universiteit is gevestigd.
Toen er door de Christelijke Gereformeerde kerk in Deventer een koster werd gevraagd solliciteerde hij,
en werd aangenomen.
Hij werd daar later ook ouderling.
Daarmee is Ds. v.d.Maarl waarschijnlijk de enige dominee die ouderling, professioneel musicus,
professioneel koster en predikant is geweest.
In 1997 is Ds. v.d. Maarl zendeling geworden, maar bleef als predikant aan onze gemeente verbonden.
Hij heeft het evangelie verkondigd aan buitenlandse studenten in Zuid-Nederland,
onder de vlag van IFES, een internationale organisatie voor zending onder studenten.

Op 1 september 2008 is Ds. van der Maarl predikant geworden van de CGK in Eindhoven.

Ds. A. van der Maarl
Geboren 6 maart 1962 te Nieuw Vennep
Predikant in Mussel 7 mei 1993
Zendeling namens onze gemeente van
1 november 1997 tot 1 september 2008.
Predikant te Eindhoven 1 september 2008


Naar bovennaar boven


1982-1992 Ds. A Wagenaar

Ds Wagenaar met zijn gezin

Nauwelijks meer dan een half jaar na het vertrek van Ds. Hilbers wordt Ds. A.Wagenaar bevestigd als predikant in Mussel.
Hij wordt bevestigd door Prof. Dr. W. van 't Spijker met de tekst Richteren 6:14.

Ga heen in deze uw kracht.

Ds. Wagenaar doet zijn intrede met de tekst:
Midden onder u staat Hij, die gij niet kent (Johannes 1:26b)

In de jaren die volgen maakt de gemeente een forse groei door, hoofdzakelijk door geboorten.
In de periode 1982 tot 1988 worden er 70 kinderen gedoopt.
In 1986 worden voor de eerste keer openlucht samenkomsten gehouden.
deze zijn bedoeld om mensen die niet (meer) naar een kerk gaan toch met het evangelie te bereiken.
In 1988 wordt het 75 jarig bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Mussel gevierd.
Als Ds. Wagenaar ruim 10 jaar in Mussel heeft gediend en voor zeven beroepen heeft bedankt,
neemt hij een beroep aan van de gemeente in Aalten.
Op vrijdag 14 januari wordt een afscheidsdienst gehouden.
Ds. Wagenaar heeft als tekst gekozen Filippenzen 2: 1-18
In de preek wordt ingegaan op de woorden waarin Paulus de gemeente in Fillipi oproept om ook tijdens zijn afwezigheid het woord van God vast te houden.

Drs. A.Wagenaar
geboren 9 april 1955 te Oostermeer
predikant in Mussel 22 januari 1982
predikant te Aalten 6 maart 1992
predikant te Almelo 21 mei 2010


Naar bovennaar boven


1976-1981 Ds. A.Hilbers

Ds Hilbers

Op 19 september 1976 gaat kandidaat Hilbers beide keren voor op de jeugdzondag.
In de week daarop brengt de gemeente een beroep op hem uit.
Een spannende tijd, want ook de gemeente van Onstwedde beroept kandidaat Hilbers.
Op 8 oktober komt de beroepen kandidaat met zijn vrouw kennismaken met de gemeente.
Het is gebruikelijk om aan het eind van de avond de kandidaat nog enkele woorden te laten zeggen.
Meestal komt dat neer op "Wij zullen biddend uw beroep afwegen"
Iedereen had ook nu op een dergelijke toespraak gerekend.
Inplaats daarvan deelt de kandidaat mee dat hij het beroep aanneemt.
Al voor iedereen heeft begrepen wat er is gebeurd, volgt er een spontaan applaus
Op 8 december 1976 wordt Ds. Hilbers bevestigd door zijn vader, Ds. A. Hilbers Sr.

In 1977 krijgt het kerkblad, tot dan toe nog naamloos een officiële naam : "Informa"
Informa verschijnt voortaan iedere maand, de vormgeving wordt verbeterd
en er komen verslagen van kerkenraads vergaderingen in.
Ds. Hilbers wordt eindredacteur.
Informa vervult nog steeds een belangrijke rol in de gemeentelijke communicatie.
Op 14 september 1980 wordt voor de eerste keer een kindernevendienst gehouden.
Na wat aanloop problemen en zorgen over de voors en tegens, blijkt dit een blijvertje:
ook nu wordt er nog steeds een kindernevendienst gehouden.
Op dankdag wordt er voor de eerste keer een dankdagmiddagkinderdienst gehouden.
Ook dit blijkt een blijvertje: op dankdag en biddag worden nog steeds kinderdiensten gehouden.

In januari 1980 deelt Ds. Hilbers mee dat hij een beroep naar de gemeente van Emmen heeft aangenomen.
In april volgt de officiële afscheidsdienst.

Ds. A.Hilbers
geboren 29 augustus 1952 te Enschede
predikant te Mussel 8 december 1976
predikant te Emmen 8 mei 1981
predikant te Zwolle 25 augustus 1995
zendingsconsulent te Zwolle 1 september 2006


Naar bovennaar boven


1969-1975 Ds. H Last

Ds Last met zijn gezin

Op 10 oktober 1969 wordt kandidaat H.Last in Mussel bevestigd in het ambt van predikant.
De start is niet gemakkelijk, want binnen 2 weken na de bevestiging van Ds Last overlijden er 3 gemeenteleden.
Er wordt begonnen met de uitvoering van bouwplannen waaraan al een aantal jaren werd gewerkt.
Er wordt een nieuwe pastorie gebouwd aan de Molenstraat, schuin tegenover de plaats waar de nieuwe kerk zou komen.
In 1971 is het karwei klaar en neemt Ds. Last en zijn gezin intrek in de pastorie.
Ondertussen zijn de plannen voor een nieuw kerkgebouw in een vergevorderd stadium gekomen,
zodat in mei 1975 de nieuwe kerk in gebruik kan worden genomen.
Door het vele bouwen in de jaren dat Ds. Last in Mussel was mag hij met recht "bouwpastor" worden genoemd.
Niet alleen zette hij zich in voor het bouwen-met-stenen maar vooral voor het bouwen-met-het-woord.
Hij nam het initiatief tot het oprichten van een nieuw fenomeen in Mussel: de Gespreksgroepen.
Ook nam hij het initiatief tot de "bouw" van de Zendingscommissie en de Evangelisatiecommissie.

Ds. Last later over de bouw in Mussel:
Als we aan die periode in Mussel terugdenken, dan denken we zeker ook aan wat er in die tijd gebouwd is.
Natuurlijk komen dan herinneringen boven aan de bouw van de nieuwe pastorie en een nieuw kerkgebouw.
Wat heeft dat een verbondenheid aan elkaar gegeven.
Natuurlijk waren er, die het eerst niet zo zagen zitten.
De vragen vlogen ons om de oren. Moest dat persé?
Straks hebben we grote schulden en dan gaat de dominee weg.
Maar... het groeide, en toen we het eenmaal met elkaar hadden besloten, stond nagenoeg iedereen er achter.
Het werd een mooie tijd, waarin we heel wat dingen weer samen deden:
dakpannen leggen, cement maken, vloeren leggen etc.


Eind 1974 wordt Ds. Last beroepen door de gemeente in Eindhoven.
Hij neemt dit beroep aan.
Kort na de officiële ingebruikname van het nieuwe kerkgebouw wordt de afscheidsdienst van Ds.Last gehouden.
Ds. Last had toen nog maar enkele keren in de nieuwe kerk gepreekt.

Ds. H.Last
geboren 10 februari 1941 te Steenwijk
predikant te Mussel 10 oktober 1969
predikant te Eindhoven 6 juni 1975
predikant te Carambeí (Brazilië) 2 december 1979
Utrecht (dir Ref. Bijbelschool Zeist) 20 januari 1985
predikant te Noordscheschut 15 augustus 1986.
zendingsconsulent te Noordscheschut 1 augustus 1994. emeritaat 1 augustus 2006


Naar bovennaar boven


1965-1968 Ds.R.Slofstra

Ds Slofstra

Ds. Slofstra wordt op 28 oktober 1965 bevestigd door Ds. P.H.van Marum te Ulrum.

Nu er een ervaren dominee in de gemeente komt, in plaats van een kandidaat vraagt een gemeentelid:
Nu krijgen we zeker opgewarmde preken?
Dominee antwoord daarop ad-rem: Ik zal er flink wat spekvet onder doen.

Ds. Slofstra heeft veel werk te doen, catechisaties geven in Mussel en Musselkanaal, ziekenbezoek en bejaardenbezoek.
Ook gaat Ds. Slofstra mee op huisbezoek.
Er wordt begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw kerkgebouw en pastorie.
Daarvoor wordt een stuk grond aangekocht
Terwijl de voorbereidingen nog maar net zijn begonnen krijgt Ds.Slofstra een beroep van de gemeente in 's Gravenzande
Dominee neemt dit beroep aan en neemt op 11 november 1968 afscheid van Mussel.

Ds. R.Slofstra
geboren 22 april 1909 te Drachten
predikant te Noordeloos 12 november 1939
predikant te Vlissingen 27 januari 1946
predikant te Veenendaal 20 februari 1949
predikant te Harderwijk 8 december 1954
predikant te Harlingen 6 september 1963
predikant te Mussel 28 oktober 1965
predikant te 's Gravenzande 27 november 1968
emeritaat 1975
overleden: 5 juli 1999


Naar bovennaar boven


1955-1962 Dr. T Brienen

Ds Brienen met zijn gezin

De komst van Ds. Brienen naar Mussel ging nogal merkwaardig.
Op 21 augustus 1955 komt kandidaat Brienen in Mussel preken.
Hij had meer dan een jaar gelden al eens in Mussel gepreekt ( hij was toen nog student)
Hij ging die zondag twee keer voor in Nieuwe Pekela en preekte daarna nog een keer in Mussel.
Van een beroep op Ds. Bilkes ( die toen nog predikant was in Mussel) was toen nog geen sprake.
Ondanks dat had kandidaat Brienen het gevoel: "dit is mijn gemeente".
Maar een beroep kwam er niet.

Op zondag 21 augustus 1955 ging kandidaat Brienen dus weer voor in Mussel.
Uit een gesprek met de kerkenraad bleek dat de kandidaat inmiddels zes beroepen had maar nog geen keuze kon maken.
Bij de afkondigingen in de middagdienst wordt de gemeente opgeroepen
om de volgende dag op in een gemeentevergadering bijeen te komen in verband met het beroepingswerk.
Op die gemeente avond wordt besloten om kandidaat Brienen bij acclamatie
( = zonder dat er tegenstemmen zijn uitgebracht) te beroepen.
Al op 24 augustus komt het bericht dat kandidaat Brienen het beroep heeft aangenomen.

Ds. Brienen schrijft daar later zelf over:
Onvergetelijk blijft zondag 21 augustus 1955.
Ik zie nog de gemeente vóór me en herinner me de mededeling aan het begin van de middagdienst dat de gemeente op maandagavond bijeengeroepen wordt met het doel kandidaat Brienen te beroepen.
We zongen daarna: "Prijst den Heer met blijde galmen,
gij mijn ziel hebt rijke stof!" (Ps. 146:1)
Het "wonder" was gebeurd.
Ik had zes beroepen maar kon nergens heen.
Op de laatste dag, voordat ik definitief beslissen moest, kwam ik naar Mussel.
Ik nam dit beroep direct aan.
Toen de kerkenraad vroeg: "Moet u niet weten, wat u hier voor traktement krijgt?"
heb ik geantwoord: "Al krijg ik geen cent, ik kom toch!"
en mijn verloofde was het daar helemaal mee eens!
Zo zijn we in Mussel gekomen. Uit het Zuiden naar het Noorden.
Het was feest in Groningerland en in Noord-Brabant.
Het ging van mond tot mond.
God doet grote dingen.


Op 6 november 1955 wordt Ds. Brienen bevestigd door Prof.Dr. J van Genderen, zijn leermeester in Apeldoorn.
In 1960 worden er kerkdiensten gehouden in Musselkanaal, in het gebouw van de Gereformeerde kerk ( vrijgemaakt)
Dit was bedoeld om de reistijd voor leden uit Musselkanaal te bekorten.
Een keer per zondag (om 5 uur) werd er een dienst gehouden.
Een groot succes is dit nooit geworden,
in deze jaren was de auto sterk in opkomst waardoor de afstand naar Mussel nauwelijks nog een rol speelde. Men gaf er de voorkeur om in Mussel te kerken.
Na verloop van tijd wordt daarom weer gestopt met het houden van kerkdiensten in Musselkanaal.

Ds. Brienen is sterk betrokken bij de komst van een nieuw orgel.
Er wordt actie gevoerd onder de leus "U.S.G.S.Z.M.".
Deze afkorting stond voor "Uw Stomme Geld Straks Zingend Metaal" meer daarover op de orgelpagina.
In 1958 vonden voor de eerste keer samensprekingen plaats tussen de kerkenraad en de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.
Na een enthousiast begin lopen deze deze gesprekken al snel vast en worden in 1961 helemaal stopgezet.
In januari 1962 krijgt Ds.Brienen een beroep naar Apeldoorn-Zuid.
Hij neemt dat beroep aan en neemt op 8 juli afscheid van de gemeente in Mussel.

Dr. T.Brienen
geboren 17 april 1930 te Werkendam
predikant te Mussel 6 november 1955
predikant te Apeldoorn-Zuid 18 juli 1962
predikant te Groningen 11 juni 1967
predikant te Kampen 18 november 1976
predikant te Gorichem 2 juli 1982
Amersfoort (Docent Evangelische Hogeschool) 23 november 1990
predikant te Amsterdam Nieuw-West 8 september 1994
emeritaat 1 april 1997


Naar bovennaar boven


1949-1955 Ds. G Bilkes

Ds Bilkes met zijn gezin

Ds. Bilkes was de eerste predikant die zelfstandig (zonder Onstwedde) werd beroepen.
Ds. Bilkes was nog kandidaat en erg druk bezet.
Daarom kan hij niet op een zondag naar Mussel komen.
Ook toen waren er in de gemeente al creatieve lieden en een oplossing werd gevonden door op een dag in de week
een kerkdienst te beleggen waarin de kandidaat voor kon gaan.

Aldus geschiedde.
Na afloop van de dienst wordt kandidaat Bilkes verzocht om op dankdag voor te gaan.
Op de woensdag waarop dankdag dat jaar valt is kandidaat Bilkes bezet.
Daarom wordt besloten om dat jaar op dinsdag dankdienst te houden.

Op 28 oktober wordt kandidaat Bilkes beroepen door de gemeente in Mussel.
Na afloop van de morgendienst op dankdag (die dus dit keer op dinsdag werd gehouden)
gaat de gemeente spontaan naar de consistorie om hem de hand te drukken en om te vragen het beroep aan te nemen.
Het kost weinig moeite om te bedenken dat deze spontane actie op alle aanwezigen een grote indruk zal hebben gemaakt
De weken die volgen zijn een spannende tijd want kandidaat Bilkes had inmiddels 12 beroepen.
Uiteindelijk brengt een telegram het blijde bericht: Kandidaat Bilkes heeft het beroep naar Mussel aangenomen.
Er wordt in de pastorie nog heel wat verbouwd, er moeten slaapkamers worden bijgebouwd omdat er een groot domineesgezin komt te wonen.
Ook komt er een pomp omdat er nog geen waterleiding aanwezig is.

Op 30 januari 1949 wordt Ds. Bilkes bevestigd als predikant door Ds. J.Hovius.
Ds. Bilkes doet zijn intrede dienst met de tekst Psalm 27 vers 4:
Een ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken,
dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren,
om lieflijkheid te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel.

Ds. Bilkes is zeer gezien en wordt door de gemeente gesteund waar mogelijk ook in natura.
Eens noemde Ds. Bilkes zijn fietstassen het belangrijkste van zijn fiets,
vaak kreeg hij iets mee uit de tuin als hij ergens op bezoek was geweest.
Het worden gezegende jaren voor de gemeente.
Het kerkgebouw wordt verbouwd omdat het te klein dreigt te worden.
Er worden naast de diensten in Mussel ook kerkdiensten gehouden in Musselkanaal
en er wordt een nieuwe gemeente geïnstitueerd in Stadskanaal.
Ds. Bilkes schrijft later bij zijn 25 jarig jubileum over de tijd in Mussel

Van 30 januari 1949 -15 augustus 1955 was ik in Mussel.
Mijn eerste gemeente. Ik was haar eerste predikant.
Vóór die tijd was er een combinatie met Onstwedde.
De groei van de gemeente maakte de inzet van een eigen predikant noodzakelijk.
In Gods huis wijst alles op Golgotha en het kruis, op Christus en Zijn Bloed.
Dit ene, dit grote was voor de gemeente en predikant de kern, waarop alles van het gemeente zijn zich richtte.
Nooit was het een vraag of men 's zondags of met de feestdagen naar de kerk zou komen.
Als het de tijd ervoor was, maakten jong en oud zich op om naar Gods huis te gaan.
Wat voor weer het ook was of hoe ver de afstand.
Het hart verlangde naar het huis des Heeren, om er te wonen,
de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel.
De gemeente is ontstaan vanuit het omgaan met de Schriften, die ons wijs maken tot zaligheid.
Men had oog voor kerkelijk beginsel en was bewust Christelijk Gereformeerd.
Men wilde het daarin verworvene behouden.

Uit contact met gemeente leden bleek hoe intens de prediking gevolgd werd.
De psalmen, die gezongen werden, hielpen de zin van de prediking verstaan.
Eerder gegeven catechisatie heeft mee inzicht gegeven.
Ambtsdragers en gemeenteleden droegen de gemeente op het hart.
Men kwam naar de pastorie om er over te praten en samen na te gaan wat zou kunnen dienen tot welzijn van het geheel.
Mijn vrouw voelde zich met mij bijzonder goed thuis in de gemeente.
Zij was in alles mee actief en dienstbaar.
Ons gezin heeft genoten van het rustige en beschermde leven in de Mussel gemeenschap.
Er zijn echte banden gekomen en gebleven, ook voor de kinderen.

Het was niet volmaakt.
Er waren verdrietige dingen. Zorgen, vragen rondom de gemeentelijke praktijk.
Ernstige ziekten, ongelukken, sterfgevallen bleven niet uit.
Beproevingen, die noopten kracht en genade bij de Heere te zoeken.
De zegen van de Heere, de God van het verbond, had gelukkig de overhand.
De gemeente groeide, vooral van binnen uit.
Vele kinderen werden geboren en gedoopt.
's Heeren avondmaal gaf sterkte in de strijd van het leven.
Het ene bleef. Het wonen in het huis des Heeren, de lieflijkheid des Heeren aanschouwen en onderzoeken in Zijn tempel.

In de loop der jaren krijgt Ds. Bilkes een aantal beroepen waarvoor hij steeds bedankt.
In 1955 krijgt hij een beroep van de gemeente in Amsterdam-Zuid.
Hij weegt dit beroep zwaar en neemt het beroep aan.

Op 14 augustus 1955 neemt Ds. Bilkes afscheid van Mussel.

Ds. G.Bilkes
geboren 15 januari 1914 te Voorburg.
predikant te Mussel 1949
predikant te Amsterdam-Zuid 1955
predikant te St.Thomas (Canada) 1961
predikant te Westzaan 1967
predikant te Bennekom 1974
emeritaat: 1986
overleden: 9 oktober 1995.


Naar bovennaar boven


1931-1948 Ds. P.W. Dam

Ds Dam met zijn gezin

Ds.Dam werd geboren in Lutten en begon pas op 28 jarige leeftijd met zijn studie aan de Theologische Hogeschool (de tegenwoordige Theologische Universiteit) in Apeldoorn. Zo komt het dat hij als kandidaat wordt bevestigd als hij 35 jaar oud is.
Op 8 november 1931 wordt Ds. Dam bevestigd als dominee en doet in de middagdienst in Onstwedde zijn intrede.
Een week later is de intrede dienst in Mussel

De tekst voor de preek is dan Psalm 115:9-11
"Israël, vertrouw gij op den Heere; Hij is hunne hulp en schild.
Gij huis van Aäron, vertrouwt op den Heere;
Hij is hunne hulp en hun schild.
Gijlieden, die den Heere vreest, vertrouwt op den Heere;
Hij is hunne hulp en hun schild."

In de tijd van Ds. Dam is de gemeente gestaag gegroeid."
In Mussel komt er in die tijd voor het eerst een harmonium in de kerk,
de kosten voor een pijporgel was voor de gemeente onmogelijk op te brengen.
De orgel commissie gaat voortvarend te werk en binnen een half jaar kon een orgel worden aangeschaft.
Ook voor de galerij waar het orgel moet worden geplaatst, is geen geld.
Geen nood, Ds. Dam schiet bijna het hele bedrag ( 122 gulden) voor, het wordt later in termijnen terugbetaald.

In 1945 wordt er op de kerkenraadsvergadering over gesproken om een tweede predikant aan te stellen die dan in Mussel zal gaan werken.
Omdat Onstwedde daar niets voor voelt gaat dat niet door.
In 1947 wordt Ds. Dam ziek en kan niet meer functioneren, daarom wordt er voor hem emeritaat aangevraagd.
Dominee is dan zo ziek dat er geen afscheidsdienst meer kan worden gehouden.
Hij overlijdt in 1952

Ds Dam was een geliefd man die het ambt op een geheel eigen wijze invulde.
Hij was nogal impulsief en trok zich niets aan van smaad of minachting van anders denkenden.

In het jaarboek van de christelijke gereformeerde kerken uit 1953 schrijft Ds W.Heerma daarover:
Met lust en liefde heeft hij het evangelie gediend.
In heggen en steggen waar niemand kwam, zocht hij de verdwaalden op om ze te winnen voor het Koninkrijk.
Dam was geen man, die een precies uitgestippelde lijn volgde.
Zijn spontaniteit won het vaak van de voorzichtigheid.
Waar het Gods Rijk betrof had hij krachten, gaven en geld er voor over.
Zonder zichzelf te ontzien, zonder smaad en verguizing te vrezen, gaf hij zichzelf.

Ook mevrouw Dam was erg actief in de gemeente en was een steun voor haar man.
Tijdens zijn ziekte maar ook in de jaren daarvoor.
Door haar tactvolle optreden en grote kennis en wijsheid heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de bloei van de gemeenten in Onstwedde en Mussel.

Ds. P.W.Dam
geboren 6 december 1895 te Lutten a/d Dedemsvaart
predikant te Onstwedde en Mussel 1931
emeritaat 1948
overleden 30 september 1952


Naar bovennaar boven


1914-1924 Ds. Joh. v.d. Vegt

Ds v.d.Vegt met zijn gezin

Op 16 juli 1913 wordt op een gecombineerde kerkenraadvergadering besloten om Ds van de Vegt te Steenwijk te beroepen.

In de wekker van 25 juli 1913 was te lezen:
Onstwedde en Onstweddermussel16 juli 1913.
Heden werd door onze gemeenten met algemene stemmen bij acclamatie beroepen de Wel. Eerw. Heer Ds. Joh. v.d.Vegt, van Steenwijk.
Het is onze bede, dat wij deze dienaar ontvangen mogen.
De velden zijn wit om te oogsten.
Verblijde ons de Heere met dezen hartelijk begeerde leeraar!
Namens de gecombineerde gemeenten:
G.Wever, Scriba van Onstwedde
M Wever, Scriba van Onst.-Mussel.

Ds. v.d. Vegt heeft het beroep aangenomen.
In de wekker van 22 augustus 1913 wordt dit wereldkundig gemaakt op deze manier:

Onstwedde, Onstwedder-mussel, 11 augustus 1913.
Gisteren was het voor onze gemeenten een blijde dag,
daar wij het voor ons verblijdende bericht van onzen beroepen leeraar,
den Wel. Eerw. Heer Ds, Joh. v.d. Vegt van Steenwijk, mochten horen, dat Z.Eerw. onze roeping wenscht op te volgen.
Wel mogen wij betuigen: De Heere heeft groote dingen gedaan; dies zijn wij verblijd!
De Heere heeft aan ons welgedaan boven bidden en denken.

Kroone de Heere dit besluit met Zijn onmisbaren zegen.

Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen, Gode alleen de eere!

Op 1 februari 1914 doet Ds. v.d. Vegt zijn intrede in Mussel.
Nog maar anderhalf jaar na de oprichting van de gemeente in Mussel,
kreeg de gemeente al een eigen predikant, ook al werd de dominee "gedeeld" met de zustergemeente in Onstwedde.
Het wordt een goede tijd.

Ds. v.d. Vegt is zeer geliefd in de gemeente.
In 1921 worden 10 jongeren toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis.
Als men bedenkt dat de gemeente in 1921 slechts 162 leden telt is dit een enorm aantal.
In percentages omgerekend naar de huidige omvang van de gemeente zouden dat nu ruim 34 jongeren moeten zijn.
Een heel groot aantal.

In 1922 overkomt dominee een ongeluk waarbij hij een been breekt.
Hij wordt hiervoor opgenomen in het ziekenhuis maar zijn been blijft stijf.
Hij preekt voortaan zittend op een leunstoel.
Hij voelt dit als een dusdanige belemmering dat hij overweegt om emeritaat aan te vragen.
De kerkenraad vindt dat te voorbarig en stelt voor om een rijtuig aan te schaffen.
Maar dominee geeft de voorkeur aan een bouwsel van twee aan elkaar gelaste fietsen waarmee hij zich verplaatst.
Een van zijn zonen trapt dan het voertuig, soms werd ook een trekhond gebruikt.

In deze jaren groeide de gemeente en daarom wordt besloten om een nieuwe kerk te bouwen.
Terwijl de voorbereidingen in volle gang zijn krijgt Dominee van der Vegt een beroep van de gemeente te Doesburg.
Dominee neemt dit beroep aan en op 26 oktober 1924 neemt ds v.d.Vegt afscheid na 10 jaar van opoffering tot welzijn van de gemeente.

Ds Joh.van der Vegt
geboren 19 april 1875 te Arnhem
predikant te De Krim 1903
predikant te Almelo 1904
predikant te Steenwijk 1911
predikant te Onstwedde en Mussel 1914
predikant te Doesburg 1924
predikant te Vlaardingen 1932
emeritaat 1934
overleden 31 maart 1938


Naar bovennaar boven


1910-1922 Ds.K. Zuidersma

Ds Zuidersma is niet aan onze gemeente verbonden geweest, toch heeft hij belangrijk werk verzet voor de oprichting van de gemeenten in Onstwedde en Mussel.
Hij is nauw betrokken geweest bij de oprichting van onze gemeente.

In 1910 werd Ds Zuidersma predikant in Christelijke Gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela.
Hij was een begaafd redenaar en liet een sterke indruk achter bij allen die naar zijn preken hebben geluisterd.
Op een dag kreeg hij bezoek van een paar mannen uit Onstwedde, die ondervroegen Ds Zuidersma over de leer.
Toen hij de vragen had beantwoord spraken de mannen "Dan heur'n wie bie joe"
Daarmee was het zaad gezaaid voor wat uit zou groeien tot de gemeenten in Onstwedde en Mussel

Ds K. Zuidersma
Geboren 18 april 1875 te Luinejeberd.
Predikant te Steenwijk 1904
Predikant te Nieuwe Pekela 1910
Predikant te 's Gravendeel 1922
Predikant te Hoogeveen 1925
Emeritaat 1945
Overleden: 3 november 1955Naar bovennaar boven


Meer over het ambt van predikant

Het ambt van predikant is erg veelzijdig.
De predikant preekt in de zondagse erediensten en in kerkdiensten op feestdagen zoals kerst, pasen, pinksteren oudjaarsdag en nieuwjaarsdag.
Ook het voorgaan in voorgaan in huwelijksdiensten en het leiden van begrafenissen behoort tot het werk van de predikant.

Daarnaast is de predikant lid van de kerkenraad en vervuld daar de functie van manager.

Een predikant legt bezoeken af bij zieken en bejaarden, maar ook bij geboorte en overlijden.
Hij bemoedigd en troost daar waar dat nodig is.
Wat dat laatste betreft lijkt het werk van een predikant een beetje op het werk van een maatschappelijk werker.

Een predikant geeft catechisaties en onderwijst de gemeente in de Heilige schrift.
Wat dat betreft is het werk van een predikant te vergelijken met dat van een leraar.

Een predikant vermaand en bemoedigd, steunt en troost
Net als een herder voor zijn schaapjes zorgt, zorgt een predikant voor de gemeente.

Bij dat alles is de Bijbel het "handboek" voor de dominee.


De aanspreektitel van een predikant is: Dominee
Ook als de predikant Een Master-graad of de titel Doctorandus of Doctor heeft.

In onze kerken heeft de predikant een langdurige studie achter de rug.
Iemand die predikant wil worden in de Christelijke Gereformeerde Kerk moet eerst zo'n zes jaar studeren aan de Theologische universiteit in Apeldoorn.
Als hij is afgestudeerd en hij de kerkelijke examens met goed gevolg heeft afgelegd, dan mag hij door een plaatselijke gemeente worden beroepen.
In de tijd tussen het afstuderen en het bevestigd worden als predikant, wordt zo iemand kandidaat genoemd.
Is een kandidaat eenmaal bevestigd dan wordt hij Dominee genoemd.

Het beroepen van een predikant lijkt op een omgekeerde sollicitatieprocedure.
Niet de kandidaat of een dominee solliciteren naar de functie van predikant.
Maar de kerkenraad vraagt, na overleg met de gemeente, aan een kandidaat of dominee om predikant in deze gemeente te worden.
De kandidaat neemt dit beroep aan ( hij komt naar de gemeente)
of bedankt (hij komt niet).

Naar bovennaar boven