Website van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Mussel


Geschiedenis


Mussel krijgt een eigen predikant

In 1948 wordt besloten om zelfstandig een predikant te beroepen, dus zonder Onstwedde.
Al in datzelfde jaar neemt kandidaat Bilkes het beroep naar Mussel aan.
De gemeente telt dan 349 leden.

Ds Bilkes
Ds. Bilkes

In 1950 worden door onze gemeente ook in Musselkanaal kerkdiensten gehouden in een schoolgebouw, maar nog geen jaar later stopt dit al weer.

In 1951 wordt voor de eerste keer gesproken over samensprekingen met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.
Er worden twee vergaderingen gehouden, één in de Christelijke Gereformeerde kerk waar Ds. Dijk (Vrijgemaakt) het woord voert en één in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, daar spreekt Ds. Velema (Christelijk Gereformeerd).
Beide vergaderingen worden onder grote belangstelling gehouden.
Het zijn goede contacten, maar toenadering is er nauwelijks.

Op 19 augustus 1952 is er een gemeentevergadering.
Daar wordt besloten de kerk te verbouwen, de kerk is weer te klein.

Zien we op de uitbreiding van onze gemeente vooral de jeugd, dan is het geen luxe meer om te gaan bouwen. Momenteel heeft onze gemeente een ledenaantal van 435. Hiervan zijn er 350 vijf jaar en ouder. Onze kerk biedt ruimte aan ongeveer 250 personen, dus een tekort van ongeveer 100 zitplaatsen. Er is ook dringend behoefte aan vergaderruimte daar er maar één lokaliteit beschikbaar is.


De kerk op een ansichtkaart
Een ansichtkaart van de kerk

Op de vergadering is een tekening aanwezig van het vergrote kerkgebouw.
Na een uitvoerige bespreking gaat de hele gemeente accoord met het voorstel.
Er zullen ook nieuwe kerkbanken in de kerkzaal komen.

De kerk van de zijkant gezien
De uitbreiding is klaar

Op 14 juli 1953 wordt het vergrote kerkgebouw in gebruik genomen.
Op dezelfde avond wordt ook het 40 jarig bestaan van de gemeente gevierd.
Ds. Zuidersma, die nauw betrokken was bij de oprichting van onze gemeente, wordt gevraagd aanwezig te zijn.
Door zijn hoge leeftijd is hij niet aanwezig.
Wel heeft hij een brief geschreven die wordt voorgelezen
Ds. J.Hovius houdt een jubileumrede.
Op deze avond zijn veel genodigden aanwezig:
diverse predikanten, mevrouw Dam (de weduwe van Ds. P.W. Dam) en diegenen die hebben meegewerkt aan de kerkbouw.
Ook waren afgevaardigden van de plaatselijke Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) aanwezig.
Onze gemeente mocht tijdens de verbouwing haar kerkgebouw gebruiken.
Daarvoor worden zij op deze avond hartelijk bedankt.

Naar bovennaar boven

Voorkant van de kerk
Voorkant van de kerk

Broeder H.Kamies houdt een historisch overzicht, waar dankbaarheid en verwondering vanaf glanst.
Hij zegt o.a.:

Als wij dan deze 40 jaar geschiedenis aan ons oog en aan ons hart laten voorbijgaan, dan rijst er ongetwijfeld dankbaarheid op uit onze harten, dat de Koning der Kerk dit deel van zijn wijngaard, zo klein en nietig begonnen, heeft willen zegenen en uitbreiden, zodat wij nu na 40 jaren een flinke gemeente mogen vormen, een mooi ruim kerkgebouw bezitten, met daarbij een pastorie en tevens wat van zo heel groot belang is, een eigen herder en leraar.


Ds. Bilkes heeft als inleidend woord de tekst Deutronomium 8:2 genomen:

En gij zult gedenken aan heel de weg, die de Here uw God u deze 40 jaren in de woestijn geleid heeft.


De kerkenraad in 1953

Albert Wubs Hzn Wubbo Wever Hendrik Kamies
     
Willem Moorlag Jan Wever Bzn Frederik W.Wubs
     
 
Jan Veldhuis Meeme Wever  

Naar bovennaar boven

In 1954 wordt de Christelijke Gereformeerde Kerk in Stadskanaal geïnstitueerd (= opgericht)

Een aantal leden van de gemeente in Mussel word nu lid van de gemeente in Stadskanaal.
In 1955 neemt ds. Bilkes een beroep aan naar de gemeente in Amsterdam-Zuid.
Lang zit de gemeente niet zonder predikant.
Al in datzelfde jaar neemt Ds. Brienen een beroep naar Mussel aan.

Ds Brienen
Ds. Brienen

Al eerder waren er kerkdiensten in Musselkanaal gehouden.
Na korte tijd is daar weer mee gestopt.
Toch is er nu weer vraag naar: in 1960 worden weer diensten gehouden in Musselkanaal
Onze gemeente mag daarvoor het gebouw van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt gebruiken.
Na een enthousiast begin loopt het toch niet zo voorspoedig, en op Pasen 1963 wordt de laatste kerkdienst in Musselkanaal gehouden.

In 1958 zijn er weer samensprekingen met de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Er is een plezierig contact. De conclusie is dan wederzijds:
Er is wel iets, dat ons samenbindt, maar toch blijkt dat er een wezenlijk verschil is in bepaalde zaken.
Wel is men het erover eens dat er zo mogelijk meer moet worden samengewerkt.
In 1961 is er nog weer contact tussen de predikanten, maar de broeders zijn niet meer geïnteresseerd in nieuwe samensprekingen.
Het contact loopt dus opnieuw op niets uit.

In 1962 krijgt Ds. Brienen een beroep naar Apeldoorn-Zuid,
Dominee neemt dit beroep aan en neemt juli 1962 afscheid van onze gemeente.
De gemeente telt dan 421 leden.

In 1964 wordt een nieuw orgel in gebruik genomen

Het orgel in de kerk naast de kansel
Het orgel is voor in de kerk geplaatst

Om weer in de vacature te voorzien wordt het beroepingswerk weer ter hand genomen.
Dat gebeurt met overgave en met voortvarendheid.
Er worden achtereenvolgens beroepen: kandidaat Leendertse, Ds. A Hilbers (Sr.), kandidaat J.Westerink, Ds. A.Rebel, kandidaat J.Plantinga, kandidaat J.van Mulligen, Ds. J.P. v.d. Boomgaard en kandidaat J.van Amstel.

Elk uitgebracht beroep loopt steeds weer uit op een teleurstelling.

Naar bovennaar boven

Uiteindelijk wordt Ds. R. Slofstra beroepen
deze verblijdt de gemeente door het beroep aan te nemen.

Ds Slofstra
Ds.Slofstra

In 1967 blijkt dat moderne gemakken ook hun keerzijde hebben.
Door het toenemende verkeer ziet de overheid zich genoodzaakt om een parkeerverbod in te stellen langs de Musselweg.
De kerkenraad heeft al vaker getoond creatief te zijn als het om een oplossing gaat, zo ook nu.
Er wordt met de wethouder van openbare werken toestemming gevraagd om de plaats waar het fietspad later zou komen op te hogen en dat als parkeerruimte te gebruiken.
Daarnaast wordt de sloot voor de kerk gedempt om extra parkeerplaatsen te maken.
De parkeerplaatsen worden met tegels verhard.

Ook op een ander punt werpt de technische vooruitgang zijn vruchten af:
Er komt een geluidsinstallatie in de kerk
In 1967 wordt nog een ander belangrijk besluit genomen.
Er wordt besloten een stuk grond te kopen om een nieuwe kerk en een nieuwe pastorie te bouwen.
Voordat een en ander zijn beslag vindt, krijgt Ds. Slofstra een beroep van de gemeente in 's Gravenzande.
Ds. Slofstra neemt dat beroep aan en neemt op 17 november 1968 afscheid van de gemeente in Mussel.


In april 1968 worden twee percelen grond aangekocht.
Op het ene stuk grond zal de nieuwe kerk worden gebouwd en op het andere stuk de nieuwe pastorie.
Ondertussen wordt het beroepingswerk weer ter hand genomen.
En met succes.
Al op 10 oktober 1968 krijgt onze gemeente weer een nieuwe predikant in de persoon van Ds. H Last.

Naar bovennaar boven

Ds Last
Ds. H.Last

Ondertussen is de bouwcommissie al bezig met het bouwen van een nieuwe pastorie.
In 1971 kan Ds. Last en zijn gezin verhuizen naar de nieuwe pastorie.
Op het gebied van de liturgie wordt een belangrijk besluit genomen:
voortaan zal er ook, zij het beperkt, uit de nieuwe psalmberijming worden gezongen.
Er worden door de kerkenraad enkele pogingen ondernomen om weer samensprekingen te houden met de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.
Door de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt word dit afgewezen.

Er komt een eigen gemeenteblad, nog zonder naam, maar het blijkt in een behoefte te voorzien.
Ondertussen gaat het bouw van de nieuwe kerk gewoon door.
Als het nieuwe kerkgebouw bijna klaar is krijgt Ds. Last een beroep naar de gemeente in Eindhoven.
Ds. Last neemt dit beroep aan, hij maakt nog net de officiële ingebruikneming van het nieuwe kerkgebouw mee.
De gemeente heeft dan 448 leden.


Foto's van de bouw van de Kerk


Alle begin is moeilijkHet hoogste punt is bereiktNu het dak nogHet begint er op te lijkenZo is het gewordenDe achterkant van de kerk
Tegen de achterkant van de kerk is later de regenboog gebouwd.Het gebouw kreeg de naam: "DE ARK"


Naar bovennaar boven

In 1976 wordt kandidaat A.Hilbers jr. beroepen
Op 8 oktober 1976 is er een kennismakingsavond met de beroepen kandidaat.
Aan het eind van de avond deelt hij plompverloren mee dat hij het beroep aanneemt.
Dit is ongetwijfeld de kortste tijd die een gemeente ooit heeft moeten wachten op de uitslag van een beroep.

Ds Hilbers
Ds. A.Hilbers jr

Op tweede kerstdag wordt voor de eerste keer een evangelisatiedienst gehouden, samen met de Nederlands Hervormde gemeente.
In de loop der jaren zijn deze diensten uitgegroeid tot een gewaardeerde traditie.
Al worden deze diensten nu niet meer op tweede kerstdag gehouden maar op tweede Paasdag en tweede Pinksterdag.
Deze diensten zijn laagdrempelig en hebben een hoog muzikaal gehalte.
Meestal verleent een koor of muziekgroep medewerking aan zo'n dienst.

Een andere traditie die in deze periode is ontstaan zijn de kinderdiensten op Biddag en Dankdag.
In deze diensten wordt op een kinderlijke wijze de rijkdom van de bijbelse belofte verwoord.
De opbrengst van de collecte gaat meestal naar een doel dat de kinderen erg aanspreekt.

Het Gemeenteblad gaat in het vervolg Informa heten.
Ook liturgisch wordt er iets veranderd:
De langdurige stilte tijdens het rondgaan van de beker tijdens het Heilig Avondmaal wordt door sommigen als storend ervaren.
Daarom wordt besloten dat de organist tijdens de rondgang van de beker gepaste muziek zal spelen.

Op 18 januari 1981 deelt Ds. A.Hilbers jr. de gemeente mee dat hij een beroep heeft aangenomen naar de gemeente in Emmen.
Op 24 april wordt de afscheidsdienst gehouden.
Onze gemeente telt dan 471 leden.

Naar bovennaar boven

Al in september van datzelfde jaar neemt kandidaat A.Wagenaar een beroep van onze gemeente aan.
Hij wordt op 22 januari 1982 bevestigd als predikant in onze gemeente.

Ds Wagenaar
Ds. A.Wagenaar

Het gemeenteleven gaat zijn gewone gang.
De jeugdclubs gaan voor het eerst een weekend "op kamp".
Een leuke manier om de onderlinge band te verstevigen.
Op muzikaal gebied wordt handelend opgetreden:
Er wordt een gospel groep opgericht: "The Calling Voices"
Er wordt een kinderkoor opgericht: "The Happy Singers"
Helaas houdt het koor "Euphonia" op te bestaan.
Maar al snel wordt een nieuw koor opgericht : "Asaf"
Het orgel krijgt eindelijk het lang gewenste tweede klavier.

Het vervoer wordt beter wordt geregeld.
Voor ouderen of anderen die geen vervoer hebben wordt voortaan vervoer geregeld.
Ongeveer 50 vrijwilligers zorgen voor het vervoer, zodat vervoer geen belemmering is om de kerkdiensten te bezoeken.

Een heel andere oorzaak die ervoor kan zorgen dat mensen niet in de kerk kunnen komen: kleine kinderen.
Daarom wordt de kinderoppas georganiseerd.
De oppasdienst is bij de initiatiefneemster in huis.
De eerste keer zijn er 6 kinderen, dat loopt al snel op tot 10 of meer.
Het voorziet dus duidelijk in een behoefte.
Er wordt tegenwoordig nog steeds veel gebruik gemaakt van de oppasdienst,
niet meer aan huis maar in één van de zalen in de regenboog.

In 1988 bestaat onze gemeente 75 jaar.
Een punt om in dankbaarheid terug te zien en in vertrouwen op de Heere vooruit te kijken.
Ter gelegenheid van dit jubileum wordt op 18 november 1988 een jubileum dienst gehouden.

Ds. Wagenaar heeft als tekst voor deze dienst gekozen Psalm 48

Waarlijk zo is onze God, onze God voor eeuwig en altoos.
Tot de dood zal Hij ons leiden


In het Reformatorisch Dagblad staat onderstaand verslag over deze avond

Christelijke Gereformeerde Kerk te Mussel Bestaat drie kwart eeuw.
Van een medewerker:
De Christelijke gereformeerde kerk te Mussel herdacht vrijdag haar 75 jarig bestaan.In de herdenkingsdienst ging de plaatselijke predikant ds. A.Wagenaar voor.
Hij stond stil bij Psalm 48 en hield een overdenking over het thema "Waarlijk, zo is onze God". Hij trok enige lijnen van deze psalm naar de historie van de gemeente. Als vers 4 zegt "God heeft zich daar doen kennen als een burcht" dan geldt dat niet alleen voor Jeruzalem, maar ook voor onze gemeente, zo zei hij.
Jaar in jaar uit deed de Here zich kennen als een trouwe burcht.
En als vers 10 zegt "Wij gedenken Uw goedertierenheid in het midden van Uw tempel", wat hebben wij dan Gods verbondstrouw mogen ervaren in het midden dan dit huis. Onvermoeibaar kwam de Heiland elke zondag tot vermoeiden en belasten. Wij zijn overladen met zegeningen: van een klein groepje in 1913 (de gemeente was zo klein dat men op Oudejaarsavond 1912 in een woonkamer vergaderde) mochten wij uitgroeien tot een gemeente van 525 zielen- zo zei de predikant.
Na ds.Wagenaar voerden de predikanten G.Bilkes, A.Last en A.Hilbers, die de gemeente in het verleden dienden het woord.
Namens de Hervormde gemeente Mussel-Vledderveen bracht de weleerwaarde heer A.Schaper een felicitatie over.
Namens de classis voerde consulent ds. J.K.C. Kronenberg het woord.De kerkenraad in 1988


Van links naar rechts
Achterste rij:
Roelf Wever, Hans Moorlag, Gert Munneke, Fré Kamies, Gerrit Vloo, Hans Moorlag, Meeme Wubs, Abel Moorlag, Hans Moorlag
Zittend: Wijbrand Wever, Hendrik Mulder, Heije Kruize, Ds A. Wagenaar, Meemme Wever, Gert Schuurman, Willy Wubs


Naar bovennaar boven

Nadat Ds. Wagenaar ruim 10 jaar de gemeente heeft gediend neemt hij een beroep aan naar de gemeente in Aalten. Op vrijdagavond 14 februari 1992 wordt een afscheidsdienst gehouden.
Ds. Wagenaar had als tekst voor de afscheidsdienst gekozen Filippenzen 2: 1-18.
In dat bijbelgedeelte wekt Paulus de gemeente in Filippi op om ook tijdens zijn afwezigheid het Woord van God vast te houden.
Onze gemeente heeft dan 520 leden.

Ds v.d.Maarl
Ds. Van der Maarl

Op 7 mei 1993 wordt kandidaat A.v.d.Maarl als predikant in onze gemeente bevestigd.
Eerder waren er al plannen om het kerkgebouw uit te breiden met enkele vergader lokalen.
Er komt een grote zaal die door middel van een schuifwand in drieën gedeeld worden.
Ook is er een keuken en een podium in het nieuwe gedeelte gebouwd.
Het zalengedeelte krijgt de naam "De Regenboog".

Op 1 november 1997 wordt Ds. Van der Maarl zendeling.
Daarbij blijft Ds. v.d. Maarl wel als predikant aan onze gemeente verbonden.
Hij werkte als zendeling onder buitenlandse studenten.
Dat wordt gecoördineerd door de IFES.
IFES is een internationale organisatie die onder studenten het evangelie verkondigd.

De kerkenraad wordt in 2000 uitgenodigd door de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt om samensprekingen te houden.
Er volgen enkele gesprekken, er wordt afgesproken om regelmatig een gezamenlijke kerkenraadsvergadering te houden.

Ds.v.d. Bovekamp
Ds. A.van de Bovekamp

Op 17 januari 2002 is Drs. A.v.d.Bovekamp als predikant aan onze gemeente bevestigd.
Onder zijn leiding gaan de samensprekingen gewoon door.

In 2005 worden de samensprekingen ook gevoerd met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Musselkanaal-Valthermond.
Omdat de regio van deze gemeente voor een groot deel valt in de regio van onze gemeente.
De gemeente van Musselkanaal-Valthermond had te kampen met een sterk teruglopend ledental.
Had deze gemeente in 1995 nog een ledental van zo'n 220 leden, in 2005 was dat meer dan gehalveerd
Het ledental liep ook na 2005 steeds verder terug.
De gemeente van Musselkanaal-Valthermond is 7 juli 2007 opgeheven.

25 november 2006 was een bijzondere dag voor de samensprekingen.
Toen werd een verklaring getekend waarin de drie kerkenraden officeel verklaren dat ze elkaar erkennen als kerk van Christus.
Daarbij is afgesproken dat gezocht zal worden naar manieren voor verdere samenwerking.

Naar bovennaar boven

Bijna een jaar later, op 21 oktober 2007 deelt Ds. van de Bovekamp aan de gemeente mee dat hij het beroep dat de gemeente van Veenendaal (Bethelkerk) op hem heeft uitgebracht heeft aangenomen.

Een paar weken later maakt Ds. van de Maarl bekend dat hij een beroep heeft aangenomen naar de gemeente van Eindhoven.
Daarmee komt voor Ds. v.d. Maarl een einde aan ruim 10 jaar waarin hij, onder de vlag van de IFES,
heeft gewerkt als zendeling onder buitenlands studenten in Zuid-Nederland.

In 2008 wordt er een beroep uitgbracht op kandidaat Van Olst.
Kandidaat Van Olst bedankt voor het beroep.

Vanaf de start van het nieuwe vergaderseizoen 2010 wordt de beamer in alle kerkdiensten gebruikt.
De de teksten van de te zingen liederen en psalmen worden op de schermen getoond.
Vanaf het begin van het vergaderseizoen 2011-2112 worden ook de schriftlezingen op de schermen getoond

Op 2 januari 2011 is door onze gemeente een beroep uitgebracht op Ds. A.C. van der Wekken uit Scherpenzeel.
Ds. A.C. van der Wekken heeft bedankt voor het beroep.

Een paar maand later is een beroep uitgebracht op kandidaat J.W. Moolhuizen.
Kandaat Moolhuizen heeft het druk.
En daarom wordt op eerste pinksterdag 2011 een kenismakingsbijeenkomst gehouden.
En niet, zoals gebruikelijk, op een doordeweekse avond.
Tussen de diensten is er onder het genot van een kopje koffie met koek en later een gezamenlijke maaltijd ruimschoots de gelegenheid om kennis te maken met kandidaat Moolhuizen en zijn vrouw.
Deze, voor onze gemeente bijzondere, kennismaking gaf bij velen een goed gevoel.
Het was dan ook een teleurstelling dat kandidaat Moolhuizen bedankte voor het beroep van onze gemeente.
Hij heeft het beroep van de gemeente in Dedemsvaart aangenomen.

Intussen gaat het beroepingswerk weer door
Op 2 oktober wordt door de gemeente over het voorstel om Kandidaat Rozendaal te beroepen gestemd.
De gemeente blijkt opvallend eensgezind te zijn, bij het tellen van de stemmen blijken er geen tegenstemmen te zijn uitgebracht.
Kandidaat Rozendaal is dus bij acclamatie beroepen. Voor de gemeente in Mussel is dat heel bijzonder.
Tot teleurstelling van de hele gemeente bedankt Kandidaat Rozendaal voor het beroep.
Hij heeft het beroep van de gemeente in Nieuwe Pekela aangenomen.

Op de startzondag 2012 gaat kandidaat W.C. van Slooten voor.
Student W.C. van Slooten was een paar dagen eerder beroepbaar gesteld.

Er wordt een stemming gehouden in de gemeente en er wordt een beroep uitgebracht
Een spannende tijd breekt aan. Kandidaat Van Slooten krijgt uiteindelijk 10 beroepen.
Vrijdagavond, 19 oktober j.l. om 18.40 uur gaat de telefoon:
Kandidaat van Slooten mag het beroep van Mussel aannemen!

Er moest nog heel wat geregeld worden voor de kandidaat naar Mussel kon komen.
op zaterdag 27 april 2013 is kandidaat W.c. van Slooten bevesigd al predikant van onze gemeente.


De geschiedenis van onze gemeente is natuurlijk veel uitgebreider dan op deze website kan worden beschreven.
Ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van onze gemeente is een gedenkboek uitgegeven waarin de geschiedenis van onze gemeente is beschreven.
Voor belangstellenden zijn nog een aantal exemplaren van dit gedenkboek beschikbaar.
Als u belangstelling heeft voor het gedenkboek kunt u contact opnemen met de scriba:

H.Veninga
Telefoon: 0599-454508

scriba@cgkmussel.nl

Naar volgende paginavolgende pagina

Naar bovennaar boven